Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania
1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ PROJEKTU

Innowacyjna technologia przetwórstwa płatka PET i odzyskiwania surowców wtórnych.

BENEFICJENT

„KABEX” ZPH Damian Dąbrowski

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

8 098 518,82 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE

5 938 518,19 zł

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie procesowa innowacja technologiczna, polegająca na przetwarzaniu płatka PET pochodzącego z recyklingu butelek na dwa produkty– plastyfikator do zmiękczania PVC i glikol etylenowy. W trakcie projektu pozyskamy wiedzę na temat procesów i przemian fizyko-chemicznych zachodzących w reaktorze przy większej skali, zbliżonej do rzeczywistej, w zależności od jego konstrukcji, budowy, struktury, bryły, sposobu mieszania, podgrzewania surowców, wiedzę o szybkości tych procesów, czynnikach na niego wpływających, sposobie jego kontroli. Wymodelujemy procesy i w rezultacie znacząco udoskonalimy technologię wytwarzania plastyfikatora i glikolu etylenowego, a tym samym ich skład i parametry fizyczne. W dalszej kolejności opracujemy i zbudujemy innowacyjny prototyp instalacji pilotażowej – wysoko wydajnej linii technologicznej do wytwarzania plastyfiktatora (DOT tereftalan di-(2 etyloheksylowy) oraz glikolu etylenowego w drodze chemicznej degradacji płatków PET z udziałem alkoholu 2-etyloheksylowego. Nowa linia technologiczna będzie unikatowa w skali międzynarodowej, co potwierdza sprawozdanie o stanie techniki wydane przez UPRP.